zamówienie na:

"Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lubień Kujawski".

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2020
wartość: powyżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 września 2020  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lubień Kujawski” Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 PRO-ECO sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia Cena oferty brutto: 889.087,91 zł. Termin wykonania zamówienia: 01 lutego 2021 r. Okres gwarancji i rękojmi: 7 lat Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy PRO-ECO sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia z Ceną oferty brutto: 889.087,91 zł., Terminem wykonania zamówienia: 01 lutego 2021 r. oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 7 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 20,00 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy PRO-ECO sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia z Ceną oferty brutto: 889.087,91 zł., Terminem wykonania zamówienia: 01 lutego 2021 r. oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 7 lat, wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 20,00 pkt i łączną punktację: Numer oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia-20,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 20,00 Łączna ilość punktów 1. PRO-ECO sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7 81-525 Gdynia 889.087,91 zł. 60,00 pkt 01 lutego 2021 r. 20,00 pkt 7 lat 20,00 pkt 100,00 pkt 2. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. Kudrowice 12 95-200 Pabianice 1.113.654,75 zł. 47,90 pkt 01 lutego 2021 r. 20,00 pkt 7 lat 20,00 pkt 87,90 pkt III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy