zamówienie na:

"Zaprojektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 7 P.P.U PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp. j. Ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. Cena oferty: 3 041 600,63 zł, Termin wykonania zamówienia: do 01 marzec 2022 r. Okres gwarancji i rękojmi: 7 lat Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 7 Wykonawcy - P.P.U PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp. j., ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - P.P.U PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp. j., ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 H2Optim Sp. z o.o. Sp.k. Baranowo ul. Poznańska 40 62-081 Przeźmierowo 3163375,50 57,69 01.03.2022 r. 20,00 7 lat 20,00 97,69 2 HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a 64-100 Leszno 3498499,95 52,16 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 92,16 3 „FUNAM” Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław 3934770,00 46,38 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 86,38 4 WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk ul. Świtezianki 16 91-496 Łódź 4600200,00 39,67 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 79,67 5 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 3844679,28 47,47 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 87,47 6 Konsorcjum Firm Inżynieria Środowiskowa ELGAJ Leszek Kondratowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „AUTOMATYK” Barbara Kondratowicz Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk 3916000,00 46,60 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 86,60 7 P.P.U PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp. j. ul. Borecka 29a 63-720 Koźmin Wlkp. 3041600,63 60,00 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 100,00 8 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin 3960600,00 46,08 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 86,08 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.